تخفیف 20 درصدی دوره پرایس اکشن به ازای خرید دوره مقدماتی